Naslovna

  Revitalizacija izolacije energetskih transformatora
  Bez isključenja - pod opterećenjem

 VIMAP R2000 ON LINE


  :: Dubinsko sušenje i prečišćavanje čvrste izolacije
  :: Regeneracija transformatorskog ulja do kvaliteta novog
  :: Produženje životnog veka energetskih transformatora
  :: Povećanje sigurnosti rada transformatora na mreži


   Patentirana tehnologija

  ............................................................................................................................................................................................................................................................
 Revitalizacija izolacije tehnologijom VIMAP R2000 u on line režimu, bez prekida rada transformatora
  ............................................................................................................................................................................................................................................................
 Dubinsko sušenje čvrste izolacije tehnologijom VIMAP R2000 u on line režimu, bez prekida rada transformatora
  ............................................................................................................................................................................................................................................................
 Regeneracija transformatorskih ulja tehnologijom VIMAP R2000 do kvaliteta novog prema IEC60296
  ............................................................................................................................................................................................................................................................
 Garantovane karakteristike uljno-papirne izolacije posle tretmana i u dužem vremenskom periodu
  ............................................................................................................................................................................................................................................................


 Tehnologija
 VIMAP R2000 ON LINE
U poređenju sa postojećim tehnologijama u sadašnjem stanju tehnike, tehnološki postpak primene poslednje generacije sintetičkih adsorbenata, VIMAP R2000 ON LINE je pokazao značajno bolje rezultate i doneo suštinske promene u pristupu održavanja energetskih transformatora, odnosno njihove uljno-papirne izolacije.

S obzirom na poznatu i prihvaćenu činjenicu da je životni vek transformatora jednako životni vek čvrste izolacije, postupak koji dubinski suši i prečišćava celuloznu izolaciju, garantuje zaustavljanje ubrzanog starenja, tj. ubrzanu depolimerizaciju celuloze.

Posledica usporavanja starenja čvrste izolacije je produženje životnog veka transformatora.

Zajedno sa fizičko-hemijskom regeneracijom izolacionog ulja, dubinsko prečišćavanje i sušenje čvrste izolacije čini proces revitalizacije ukupne izolacije. Osim efekta produženja životnog veka transformatora, povećava se i sigurnost rada u mreži na duži vremenski period.

 


Primena tehnologije VIMAP R2000 ON LINE garantuje regeneraciju izolacionog ulja i dubinsko prečišćavanje i sušenje čvrste izolacije energetskih transformatora. Ovime se postiže značajno produženje životnog veka transformatora i povećanje sigurnosti rada na mreži.Tehnologija revitalizacije sistema uljno-papirne izolacije transformatora VIMAP R2000 ON LINE je dokazana u praksi i primenjena na preko 100 transformatora u Srbiji, Rumunji, BiH i Crnoj Gori. Dobijeni rezultati na terenu su potvrdili naša višegodišnja testiranja i istraživanja na selekciji i dobijanju optimalnih karakteristika granulisanih adsorbenata.

Prosečna starost transformatora, u Srbiji i u svetu je preko 30 godina. Na međunarodnim konferencijama (kao što su CIGRE, DOBLE...), velika pažnja se poklanja optimalnom održavanju ove opreme. Revitalizacija sistema uljno-papirne izolacije je preporučena od strane svih relevantnih stručnjaka, bez izuzetka. Ovaj postupak je nedvosmisleno pretpostavljen zameni ulja, kao skupom i tehnički neopravdanom postupku, sa vrlo kratkotrajnim efektom na ukupni sistem izolacije (bez prečišćavanja papirne izolacije, zamena ulja je potpuno neopravdana jer se to ulje ponovo zagađuje produktima starenja zaostalim u papiru).

Do pojave sintetičkih adsorbenata, postupak revitalizacije nije predstavljao centar pažnje u održavanju izolacije. Prirodni adsorbenti (Fulerova zemlja, tuf, razne gline za izbeljivanje...) koji su se koristili nisu bili dovoljno efikasni i efekat na ukupnu izolaciju je bio nedovoljan. I sa aspekta zaštite prirodne sredine, sintetički adsorbenti su doneli suštinski napredak. Za razliku od prirodnih adsorbenata, koji nakon upotrebe (zasićenja) moraju da se uništavaju ili odlažu, sintetički su regenerativni, odnosno mogu se, na potpuno ekološki ispravan način, reaktivirati više stotina puta.

Finansijski efekat primene metode VIMAP R2000 je višestruk. Osnovna je ušteda koju vlasnik transformatora postiže izbegavanjem zamene ulja, produženjem životnog veka i sigurnosti rada transformatora. Osim toga, značajna je ušteda na nivou države jer se smanjuje odliv deviza za uvoz novih ulja koja se proizvode isključivo u inostranstvu. Odlaganje ili spaljivanje starih, neprerađenih ulja je skupo, komplikovano i najčešće ekološki neispravno. S obzirom da se radi o specifičnoj vrsti mineralnih ulja, čiji su resursi u svetu ograničeni, očekuje se stalni porast cene ovog proizvoda.

Postupak revitalizacije izolacije sa dobijenim rezultatima i efektima na produženje radnog veka transformatora je objašnjen i prezentovan u više
naučnih radova
na domaćim i međunarodnim konferencijama (CIGRE Paris, JUKO CIGRE, DOBLE Boston, TRANSELECTRICA Craiova, CIGRE Berlin...). Metoda je patentirana u Srbiji i Crnoj Gori, kao i u SAD, Rusiji, Kini, Rumuniji i Evropi.

Opis tehnološkog postupka VIMAP R2000

Rad postrojenja za revitalizaciju izolacije se zasniva na adsorpciji svih produkata starenja koji se nalaze u izolacionom ulju. Ulje forsirano prolazi kroz kolone sa granulisanim adsorbentima. Odstranjivanjem polarnih molekula produkata starenja iz ulja podstiče se prelaz produkata oksidacije i vode iz čvrste izolacije u prečišćeno ulje da bi se ponovo uspostavila ravnoteža između ova dva medijuma. Prelazak polarnih molekula produkata starenja i vode sa papira na ulje je prirodan proces ali se tehničkim rešenjem VIMAP-a ovaj proces intenzivira-ubrzava. Tremtan ulja se vrši neprekidno, čime se obezbeđuje konstantan prelazak polarnih molekula sa papira na ulje. Dužina tretmana zavisi od količine i stanja izolacije. Nakon završetka postupka revitalizacije, transformatorsko ulje se dovodi na kvalitet novog ulja u novom transformatoru, pre stavljanja pod napon, prema IEC 60422, tabela3., papirna izolacija ostaje odubinski osušena i prečišćena, a talog odstranjen.

Adsorpcija produkata starenja i vode iz izolacionog ulja se ostvaruje kontaktom ulja sa granulisanim adsorbentima. Adsorbenti su proizvedeni i aktivirani tako, da njihova kristalna struktura i formirana aktivna površina obezbeđuju zadržavanje svih produkata starenja izolacionog ulja u porama. U poređenju sa prirodnim adsorbentima (Fulerova zemlja, tuf, itd.) ovi sintetički adsorbenti su višestruko efikasniji. S obzirom da se regeneracija izolacionog ulja vrši isključivo kotaktnom metodom (ostvarivanje kontakta ulja sa adsorbentima), a prelaz polarnih molekula sa papira na ulje prirodnim, nenasilnim putem (bez vakuuma), ova metoda je pogodna za primenu na transformatorima za koje nije provereno da li trpe vakuum. Dovoljno dug tretman i visoka aktivnost adsorbenata obezbeđuju dubinsko prečišćavanje papirne izolacije i odstranjivanje taloga bez pregrevanja ulja u vakuumu i vakuumiranja transformatora.

VIMAP R2000 ON LINE revitalizacija izolacije

Postupak revitalizacije VIMAP R2000 se vrši bez prekida rada transformatora

Predviđene su sve potrebne mere zaštite koje obezbeđuju siguran rad transformatora dok traje postupak revitalizacije. On line postupak obezbeđuje intenzivniji prelazak polarnih molekula sa papira na ulje, odnosno brže i potpunije sušenje i prečišćavanje. On line postupak VIMAP R2000 je primenjen na svim naponskim nivoima i na najvećim transformatorima u elektroprenosu, termoelektranama, hidroelektranama, elektrodistribuciji. Postrojenje VIMAP R2000 je mobilno i pogodno za rad na terenu, u svim vremenskim uslovima.

On line proces je kontrolisan i praćen preko PLC modula koji trenutno reaguje na bilo koju eventualnu nepravilnost u radu i štiti i bezbedan rad transformatora.


VIMAP d.o.o. Beograd, 2014.