Politika kvalitetaPolitika kvaliteta
 

Osnovna delatnost preduzeća je regeneracije transformatorskih ulja  i revitalizacije uljno-papirne izolacije energetskih transformatora primenom sopstvene tehnologije VIMAP R2000. Metoda revitalizacije sistema uljno-papirne izolacije transformatora je dokazana u praksi i primenjena na transformatorima u Srbiji i inostranstvu. Tehnologija regeneracije, dehidracije, degazacije i filtriranja mineralnih izolacionih ulja primenom sintetičkih adsorbenata je patentirana u Srbiji. Osim poslovima revitalizacije izolacije energetskih transformatora, preduzeće VIMAP d.o.o. se bavi i poslovima remonta i revizije energetskih transformatora i visokonaponske opreme. Preduzeće VIMAP d.o.o. proizvodi mobilne uređaje VIMAP PORTABL koji koriste granulisani adsorbent za dehidraciju mineralnih ulja. Uređaji vrše dehidraciju ulja u transformatorima ili u cisternama ili buradima. Pogodni su za rad ekipa na terenu prilikom punjenja transformatora i manjih popravki.

 

Obavezujemo da ćemo poslovati u skladu sa savremenim, tržišno orjentisanim principima u cilju zadovoljenja zahteva i očekivanja kupaca u oblastima:
 
  • Revitalizacije izolacije energetskih transformatora VIMAP R2000
  • Regeneracije mineralnih izlacionih ulja
  • Remonta i revizije energetskih transformatora i visokonaponske opreme
  • Proizvodnje mobilnih uređaja VIMAP PORTABL
 

Da bismo ostvarili gorenavedeno: 

Implementirali smo Sistem upravljanja kvalitetom, dokumentovan i usklađen sa standardom ISO 9001:2008, koji omogućava efikasnije odvijanje procesa rada u svim domenima i stvara uslove za stalna poboljšanja. Sa kupcima gradimo korektne odnose poštujući ugovorene uslove kao i sve njihove zahteve, kako bismo ispunili sva njihova očekivanja. Izgrađujemo partnerske odnose sa dobavljačima kroz međusobno poverenje, jasnu i otvorenu komunikaciju. Utvrdili smo ciljeve kvaliteta, čije se ostvarenje kontroliše i procjenjuje u određenim vremenskim intervalima. Politika kvaliteta daje smernice za ponašanje svih zaposlenih, ali predstavlja i osnov za izgradnju i razvoj Sistema menadžmenta kvalitetom.  
 
Direktor
Dejan Panti
ć


 VIMAP d.o.o. Beograd, 2014.